Harderkulm – Habkern

14.10.2005

Harderkulm – Hoji Egg – Roteflue – Horet – Neuhütti – Bodmi – Schwendallmi – Im Holz – Habkern